Müşteri Politikamız

 Müşterilerimiz velinimetimizdir. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

 

Kalite Politikamız

Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde, çevreye duyarlı bir şirket olarak; 

•Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, ilgili yasal mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak,

•Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak,

•Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,

•Projelerimizi söz verilen sürede ve eksiksiz olarak gerçekleştirmektir.

 

Çevre Politikamız 

Yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası kabul ederek;

• Çevre ile ilgili mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,

• Doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minumum seviyeye indirmeyi,

• Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmayı,

• Çevre kirliliğini önlemede uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak, bu konuda performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Park İnşaat her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini, en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz. Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak. Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak. Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikasını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak. Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

 

İnsan Kaynakları Politikamız

Park İnşaat İnsan Kaynakları organizasyonunun amacı, şirket vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek; şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmaktır.

 

İşbirliği Politikamız

İş ortaklarımız / tedarikçilerimizle; güven, saygı, şeffaflık, kazan-kazan ilkeleri çerçevesinde, kurumsal değerlerimize uygun, paylaşılmış hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir ilişkiler kurarak müşterilerimize değer yaratmak.

 

Etik Politikamız

Park İnşaat, sürdürülebilir başarının yakalanması için etik kurallara uygun iş yapılması gerektiğine inanır. Tüm faaliyetlerini belli bir etik çerçeve sınırlarında sürdürür. Lider bir kurum olmanın getirdiği sorumlulukların bilincinde olan Park İnşaat; doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliği kurumsal değerlerinin temeli olarak görür. Tüm çalışan, tedarikçi, alt yüklenici ve diğer paydaşlardan da etik standartlar ve ilkelerin tanımlandığı Etik Kurallar Sözleşmesi’ne uymaları beklenir.

 

Park İnşaat'ın etik değerlerini oluşturan unsurlar

 

- Dürüst ve önyargısız çalışmak ve adil rekabet etmek.

- İş ilişkilerini doğruluk, güvenilirlik, dürüstlük ve şeffaflık üzerine kurmak.

- Tüm paydaşlara eşit, onurlu ve saygılı davranmak.

- Temel haklara ve farklılıklara saygı göstermek.

- Faaliyet süreçlerinde sağlık ve güvenlik standartlarına en üst düzeyde önem vermek.

- Faaliyet süreçlerinde çevre ve insan sağlığı standartlarına uygun hareket etmek.

- Tüm iş ortaklarıyla güven ve gizlilik üzerine ilişki kurmak ve sürdürmek.